bluezz旅遊筆記本

附近

杉林溪鬱金香迎接南投花卉嘉年華,海拔1650公尺杉林溪的鬱金香開始綻放
朵朵的鬱金香種在風車下宛如置身荷蘭

梅花、櫻花、牡丹花、狀元紅種類繁多的花朵開滿了杉林溪藥用植物園

溫室裡的伯伯們正在細心照料著花苗

父主題:杉林溪森林遊樂區

建立日期:2008-02-21 
更新日期:2008-02-22
參考資料:
BLUEZZ 原創
杉林溪鬱金香照片集
杉林溪鬱金香-P1040843.JPG
杉林溪鬱金香-P1040845.JPG
杉林溪鬱金香-P1040854.JPG
杉林溪鬱金香-P1040982.JPG
杉林溪鬱金香-P1040983.JPG
杉林溪鬱金香-P1040985.JPG
杉林溪鬱金香-P1040989.JPG
杉林溪鬱金香-P1040990.JPG
杉林溪鬱金香-P1040991.JPG
杉林溪鬱金香-P1040994.JPG
杉林溪鬱金香-P1040995.JPG
杉林溪鬱金香-P1040996.JPG
杉林溪鬱金香-P1040997.JPG
杉林溪鬱金香-P1040998.JPG
杉林溪鬱金香-P1040999.JPG
杉林溪鬱金香-P1050001.JPG
杉林溪鬱金香-P1050002.JPG
杉林溪鬱金香-P1050003.JPG
杉林溪鬱金香-P1050004.JPG
杉林溪鬱金香-P1050005.JPG
杉林溪鬱金香-P1050006.JPG
杉林溪鬱金香-P1050008.JPG
杉林溪鬱金香-P1050009.JPG
杉林溪鬱金香-P1050010.JPG
杉林溪鬱金香-P1050011.JPG
杉林溪鬱金香-P1050012.JPG
杉林溪鬱金香-P1050013.JPG
杉林溪鬱金香-P1050014.JPG
杉林溪鬱金香-P1050015.JPG
杉林溪鬱金香-P1050016.JPG
杉林溪鬱金香-P1050017.JPG
杉林溪鬱金香-P1050018.JPG
杉林溪鬱金香-P1050019.JPG
杉林溪鬱金香-P1050020.JPG
杉林溪鬱金香-P1050022.JPG
杉林溪鬱金香-P1050023.JPG
杉林溪鬱金香-P1050024.JPG
杉林溪鬱金香-P1050025.JPG
杉林溪鬱金香-P1050026.JPG
杉林溪鬱金香-P1050027.JPG
杉林溪鬱金香-P1050028.JPG
杉林溪鬱金香-P1050029.JPG
杉林溪鬱金香-P1050030.JPG
杉林溪鬱金香-P1050031.JPG
杉林溪鬱金香-P1050032.JPG
杉林溪鬱金香-P1050033.JPG
杉林溪鬱金香-P1050034.JPG
杉林溪鬱金香-P1050035.JPG
杉林溪鬱金香-P1050036.JPG
杉林溪鬱金香-P1050037.JPG
杉林溪鬱金香-P1050038.JPG
杉林溪鬱金香-P1050039.JPG
杉林溪鬱金香-P1050040.JPG
杉林溪鬱金香-P1050041.JPG
杉林溪鬱金香-P1050042.JPG
杉林溪鬱金香-P1050043.JPG
杉林溪鬱金香-P1050044.JPG
杉林溪鬱金香-P1050045.JPG
杉林溪鬱金香-P1050046.JPG
杉林溪鬱金香-P1050047.JPG
杉林溪鬱金香-P1050048.JPG
杉林溪鬱金香-P1050049.JPG
杉林溪鬱金香-P1050050.JPG
杉林溪鬱金香-P1050051.JPG
杉林溪鬱金香-P1050052.JPG
杉林溪鬱金香-P1050053.JPG
杉林溪鬱金香-P1050054.JPG
杉林溪鬱金香-P1050055.JPG
杉林溪鬱金香-P1050056.JPG
杉林溪鬱金香-P1050057.JPG
杉林溪鬱金香-P1050058.JPG
杉林溪鬱金香-P1050059.JPG
杉林溪鬱金香-P1050060.JPG
杉林溪鬱金香-P1050061.JPG
杉林溪鬱金香-P1050062.JPG
杉林溪鬱金香-P1050063.JPG
杉林溪鬱金香-P1050064.JPG
杉林溪鬱金香-P1050066.JPG
杉林溪鬱金香-P1050067.JPG
杉林溪鬱金香-P1050068.JPG
杉林溪鬱金香-P1050069.JPG
杉林溪鬱金香-P1050070.JPG
杉林溪鬱金香-P1050072.JPG
杉林溪鬱金香-P1050073.JPG
杉林溪鬱金香-P1050074.JPG
杉林溪鬱金香-P1050075.JPG
杉林溪鬱金香-P1050076.JPG
杉林溪鬱金香-P1050077.JPG
杉林溪鬱金香-P1050078.JPG

參考資料:
BLUEZZ 原創